Anunt examen de promovare in grad

A N U N T

În conformitate cu dispoziţiile art. 64 alin. 1 și alin.2 din Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi dispozitiile art.125 alin.1 din H.G.R. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare (Secţiunea a 2-a), Primăria Municipiului Petroşani, organizează examen de promovare în grad a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani .
Condiţii generale :
Să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Condiţii de participare la examen ( conform art. 65, alin. 2 din Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarior publici, republicată )
Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.
Bibliografia pentru examen :

 Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorittatilor sau institutilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Ordonanţa nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare
Ordinul nr.356/2007, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003, privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Examenul de promovare în grad constă in 3 etape :
1. Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 65, alin.2 din Legea 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
2. Proba scrisă
3. Interviul

Examenul se va organiza la sediul Primariei muncipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93 în data de 26 iulie 2017 – proba scrisa, ora 10, urmand ca interviul sa se desfasoare cu respectarea prevederilor art. 56 din HG nr. 611/2008.
Dosarele de înscriere trebuie sa conţine în mod obligatoriu actele prevăzute de art. 127 din Hotărârea nr. 611/2008 şi pot fi depune la registratura Primariei municipiului Petroşani în termen de 20 zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului :
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani calendaristici
c) formularul de înscriere – compartiment resurse umane .

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et.2, cam. 24.

Primar,
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Compartiment resurse umane ,
Otilia Stanisel

Comments are closed