ANUNŢ DE PARTICIPARE

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Pentru atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă în conformitate cu prevederile Legii Nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale biroului de la care se pot obţine, după caz, informaţii suplimentare: MUNICIPIUL PETROŞANI, strada 1 Decembrie 1918 nr.93, cod poştal 332019, telefon 0254/541.221, fax 0254/545.903, primaria.petrosani@upcmail.ro, informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul de management al proiectelor cu finanţare internaţională şi achiziţii publice, telefon 0254/541.220, 541.221, interior 210.
2. (a) Procedura de atribuire: selecţie de proiecte.
3. Forma contractului: contract de finanţare nerambursabilă în conformitate cu prevederile Legii Nr. 350 / 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare.
4. Finanţările se asigură pentru: Servicii religioase, servicii recreative şi sportive şi servicii/proiecte iniţiate de organizaţii şi fundaţii în folosul comunităţii din Petroşani.
5. Criterii de atribuire a contractelor: Pentru a fi declarat eligibil, o propunere de proiect trebuie să acumuleze minim 55 de puncte din 100 (nr.de persoane deservite: 15 pct., valoarea cofinanţării din surse proprii: 15 pct., capacitatea de realizare:10 pct., încadrarea în timp:10 pct., consistenţa tehnică şi financiară a propunerii:10 pct., rezultate aşteptate:15 pct., durabilitatea proiectului:10 pct., proiectul demonstrează prin fundamentarea sa utilizarea eficientă a fondurilor şi oportunitatea proiectului:15 pct.)
6. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 21 octombrie 2010, ora 1630.
7. Adresa la care trebuie transmise proiectele: Judeţul Hunedoara, Municipiul Petroşani, strada 1 Decembrie 1918 nr.93, cod 332019, camera 5, parter, Registratură.
8. Limba sau limbile în care trebuie redactate proiectele: Limba română.
9. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se poate procura de la Primăria municipiului Petroşani, strada 1 Decembrie 1918 nr.93, cod 332019, Biroul de management al proiectelor cu finanţare internaţională şi achiziţii publice, camera 17, etajul I.
10. Alte informaţii: fiecare solicitant are dreptul de a participa cu un singur proiect la sesiunea de selecţie.
11. Data transmiterii spre publicare a anunţului de intenţie : 16.04.2010
12. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare : 15.09.2010.

Comments are closed