ANUNT concurs DADPP

Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat
Nr. 10.510 din 02.06.2016

ANUNȚ

În conformitate cu dispoziţiile H.G.R. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la cele din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat Petroşani, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:
1.inspector, cls.I, gradul profesional asistent, din cadrul Compartimentului administrarea domeniului public și privat;
2.inspector, cls.I, gradul profesional asistent, din cadrul Compartimentului contabilitate;
3.referent cls.III, gradul profesional asistent, din cadrul Compartimentului contabilitate;
4.consilier juridic cls.I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului juridic, resurse umane-salarizare.

Condiţii generale:
 să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii de participare la concurs pentru inspector, cls.I, gradul profesional asistent:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an;
Condiţii de participare la concurs pentru consilier juridic, cls.I, gradul profesional debutant:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice;
Condiţii de participare la concurs pentru referent, cls.III, gradul profesional asistent:
studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minimum 6 luni.

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de inspector, cls.I, gradul profesional asistent, din cadrul Compartimentului administrarea domeniului public și privat:
Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
Legea nr.51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de inspector, cls.I, gradul profesional asistent, din cadrul Compartimentului contabilitate:
Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.82/1991, republicată – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.
BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de referent, cls.III, gradul profesional asistent, din cadrul Compartimentului contabilitate:
Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.82/1991, republicată – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare;
DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste.
BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de consilier juridic cls.I, gradul profesional debutant, din cadrul Compartimentului juridic, resurse umane-salarizare:
Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil;
Legea nr.134/2010, republicată, privind Codul de procedură civilă.
Concursul constă în 3 etape succesive:
-selecţia dosarelor de înscriere
-proba scrisă
-interviul.
Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93 şi constă în proba scrisă în data de 05 iulie 2016, ora 10, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere pot fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Petroşani din data de 02.06.2016 până în data de 21.06.2016, ora 16.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et. 2, cam. 27.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele acte:
Formularul tip de înscriere la concurs (compartimentul resurse umane sau pe www petrosani.ro );
Copia actului de identitate;
Copia diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
Copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă, conform modelului aprobat prin Ordinului nr. 192 din 17 ianuarie 2013, pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
Cazier judiciar;
Adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (adeverinţa trebuie să cuprindă în clar: numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);
Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, sau după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică(formular eliberat de compartimentul resurse umane);
Declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (formular eliberat de compartimentul resurse umane);
Curriculum Vittae.
La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original.

Director executiv,
Vişan Daniel-Adinel

Compartiment resurse umane,
Popescu Iuliana

Comments are closed