ANUNT concurs_28.02.2017_Clubul Sportiv Municipal Jiul Petrosani

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI
CLUB SPORTIV MUNICIPAL JIUL PETROSANI
NR . / . 02.2017

A N U N T

In conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Clubul Sportiv Municipal Jiul Petrosani organizează concurs pentru ocuparea funcției contractual temporar vacantă de execuție de muncitor calificat tr.I ( casier).

Condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii de participare la concurs :
 studii medii;

Concursul constă în 3 etape succesive:

Selecţia dosarelor de înscriere;
Probă scrisa
Probă interviu

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
 Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 22/1969 privind  angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste modificata si completata.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani în data de 28.02.2017, ora 10 proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 13.02.2017, până în data de 17.02.2017, ora 14 la registratura Primăriei Municipiului Petroşani, cam.5 (după ce vor fi verificate la camera 30, et.2 ) .

Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului trebuie sa conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere ( formular tip)
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
d) copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pentru care optează şi adeverinta din data de 01.01.2011, data la care s-a abrogat Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă (dacă este cazul)
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să respecte formatul standard stabilit de Ministerul Sănătățiisă care trebuie să conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia )
g) curriculum vitae.

La depunerea dosarului trebuie prezentate actele menţionate mai sus şi în original.

Director,
Polifronie Radu Octavian

Consilier
Brujan Ariana

Comments are closed