ANUNT concurs_27.02.2017

NR. 1434 / 06 . 02 .2017

A N U  N  T

In conformitate cu prevederile  H.G.R. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Primaria municipiului Petroşani organizează concurs pentru ocuparea  funcției contractual vacantă  de execuție de consilier juridic, gr.I   din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului  Petroşani-Serviciul urmariri, incasari si executare silita,  impozite si taxe locale.
Condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii de participare la concurs :
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, in domeniul stiintelor juridice;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minimum 3 ani ;

Concursul constă în 3 etape succesive:
Selecţia dosarelor de înscriere
Probă scrisa
Probă interviu

BIBLIOGRAFIA   PENTRU CONCURS

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,  republicată, cu modificările şi  completările ulterioare
Legea nr.287/2009, privind Codul Civil român, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul X, art. 2279 – 2332)
  Ordonanţa Guvernului nr.27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
   Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – Cap. V – Finanţarea instituţiilor publice ( art. 67 – 73)
  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ( Titlul IX – impozite si taxe locale)
 Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare ( Titlul VII – IX  )
   Legea  nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare ( Titlul II art. 38 – 44).

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani în data de 27  februarie 2017,  ora 10 proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 06.02.2017 până în data de 17.02.2017,  ora 14,  la registratura Primăriei Municipiului Petroşani  (după ce vor fi  verificate la Compartimentul de resurse umane, camera 24, et.2 ) .

Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului  trebuie sa  conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere ( formular tip)
b) copia  actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
d) copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pentru care optează şi adeverinta din data de 01.01.2011, data la care s-a abrogat Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă (dacă este cazul)
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate  (adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să respecte formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății să care trebuie să conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia )
g)  curriculum vitae.

La depunerea dosarului trebuie prezentate actele menţionate mai sus şi în original.

Primar,
Florin Tiberiu Iacob –  Ridzi

Compartiment resurse umane ,
Otilia Stanisel

Comments are closed