Anunt concurs

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI
Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, tel.0254-541220, fax 0254-545903
Nr. 6.150 din 08.04.2014

A N U N Ţ

In conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Serviciul Public Administrarea Domeniului Public si Privat al municipiului Petroşani, organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 4 posturi vacante astfel:
1. Muncitor calificat tr.I– Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân – 1 post
2. Muncitor calificat tr.IV – Compartiment administrare cimitire, Sera de flori – 1 post
3. Muncitor calificat tr.I – Serviciul salubritate – 1 post
4. Muncitor necalificat tr.I – Serviciul salubritate – 1 post

Condiţii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii de participare la concurs:

1.Muncitor calificat tr.I – Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân
– studii generale/medii
2. Muncitor calificat tr.IV – Compartiment administrare cimitire, Sera de flori
– studii generale/medii
3. Muncitor calificat tr.I – Serviciul salubritate
– studii generale/medii
4. Muncitor necalificat tr.I– Serviciul salubritate
– studii generale

Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului trebuie sa conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere ( formular tip – cam. 27) şi CV;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) recomandare de la ultimul loc de muncă. Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei;
g) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus în original.

Concursul constă în 3 etape succesive
– Selecţia dosarelor de înscriere;
– Proba practică
– Proba interviu
Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani în data de 22.05.2014, ora 1000 proba practică, iar interviul în data de 23.05.2014, ora 1000.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse până în data de 22.04.2014, ora 1500 la Primăria Municipiului Petroşani (registratură), relaţii suplimentare pot fi obţinute la, camera 27, et. 2.

Director executiv,
Vişan Daniel-Adinel

Compartiment resurse umane, Popescu Iuliana

Comments are closed