Anunt concurs PMP_05.07.2017

NR . 8596 /  09. 06.2017
Petroşani, Bv. 1 Decembrie 1918 nr. 93, tel. 40-254-541220, fax 40-254-545903,

ANUNT

In conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Municipiul Petroşani, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual  vacantă  de execuție de referent tr. IA  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului  Petroşani- din cadrul Biroului autorizare și avizare-compartiment comunicare.
Condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii de participare la concurs:
–  studii medii sau liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei   de  minimum  9  ani

BIBLIOGRAFIA   PENTRU CONCURS
1.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
2.Legea  nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică,  republicată.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
Concursul constă în 3 etape succesive
-Selecţia dosarelor de înscriere;
-Probă scrisă
-Probă interviu
Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani în data de 05.07.2017, ora 10  proba scrisă,  data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 09.06.2017 până în data de 22.06.2017, ora 16, la registratura Primăriei Municipiului Petroşani, cam.5 (după ce vor fi  verificate la compartimentul de resurse umane, camera 24, et.2 ) .

Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului  trebuie sa  conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere ( formular tip – cam. 24)  ;
b) copia  actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice şi adeverinta din data de 01.01.2011, data la care s-a abrogat Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă (dacă este cazul).
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate ;
g)  curriculum vitae.

La depunerea dosarului trebuie prezentate actele menţionate mai sus şi în original.

Primar,
Florin Tiberiu Iacob –  Ridzi

Compartiment resurse umane,
Otilia Stanisel

Comments are closed