Anunt concurs ocupare post inspector principal Directia de Asistenta Sociala

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI
DIRECTIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
NR.9/2627/23.07.2014

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 3 din Legea 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 43 din H.G.R. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Asistenţă Socială Petroşani organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de inspector, cls.I, gradul profesional principal, din cadrul Serviciului protecţie socială – Compartimentul beneficii de asistenţă socială.
Pentru a participa la concurs, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
I. Condiţii generale:
– să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
II. Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani;
– cunoştinţe de operare pe calculator –nivel mediu.

Concursul constă în 3 etape succesive:

– selecţia dosarelor de înscriere;
– proba scrisă;
– interviul.

Bibliografia pentru concurs :
– Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată ( r2) cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea 7/2004, privind Codul de conduita a funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.215/2001, privind administraţie publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– H.G. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Concursul se va organiza la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 90 şi constă în proba scrisă în data de 06.08.2014, ora 11 şi interviu în data de 08.08.2014.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune din data de 23.07.2014 până în data de 30.07.2014, ora 16, la registratura Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani, cam.10 (după ce vor fi verificate la compartimentul de resurse umane, camera 3 ) .
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Compartimentul resurse umane, Juridic din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani, la nr. telefon 0254/542731.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele acte :

Formularul tip de înscriere la concurs (compartimentul resurse umane);
Copia actului de identitate;
Copia diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
Copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
Cazier judiciar ;
Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (adeverinţa trebuie să cuprindă în clar:numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);
Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, sau după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (în formă autentică la notar) ;
Curriculum vittae.

La depunerea dosarului trebuie prezentate actele menţionate mai sus şi în original.

DIRECTOR EXECUTIV
MRAZ CRISTINA

Comments are closed