Anunt concurs inspector – post temporar vacant

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
NR.6869/23.04.2014

ANUNT

În conformitate cu dispoziţiile art. 4 alin. 3 din Legea 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările uletrioare, raportat la prevederile art. 43 din H.G.R. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Municipiul Petroşani organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de inspector, cls.I, gradul profesional principal, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani – Serviciul relaţii publice, cultură, relaţii externe.
Condiţii generale:
– să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii de participare la concurs:
– studii superioare de lungă durată absolvite absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani;
– cunoştinţe de operare pe calculator –nivel mediu.

Bibliografia pentru concurs :
 Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată ( r2) cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea 7/2004, privind Codul de conduita a funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.215/2001, privind administraţie publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare;

Concursul constă în 3 etape succesive:

– selecţia dosarelor de înscriere;
– proba scrisă;
– interviul.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93 şi constă în proba scrisă (în data de 19 mai 2014, ora 10 şi interviu (în data de 21 mai 2014).
Dosarele de înscriere pot fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Petroşani din data de 23.04.2014, până în data de 06.05.2014, ora 15.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et. 2, cam. 24.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele acte :

 Formularul tip de înscriere la concurs (compartimentul resurse umane sau pe www petrosani.ro );
 Copia actului de identitate;
 Copia diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 Copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 Cazier judiciar ;
 Adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (adeverinţa trebuie să cuprindă în clar:numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);
 Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, sau după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
 Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (în formă autentică la notar) ;
 Curriculum Vittae.

La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original.

Primar
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
Compatiment resurse umane
Otilia Stanisel

Comments are closed