Anunt concurs functie publica consilier

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
NR.19838 / 18. 11.2014

A N U N T

In conformitate cu dispoziţiile H.G.R. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la cele din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria municipiului Petroşani organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, cls.I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului finanţare şi administrare învăţământ preuniversitar de stat.

Condiţii generale:
să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii de participare la concurs :
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani.

Concursul constă în 3 etape succesive:
selecţia dosarelor de înscriere;
proba scrisă;
interviul.
  Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93 şi constă în proba scrisă în data de 22 decembrie 2014, ora 10 şi interviu în data de 23 decembrie 2014.
Dosarele de înscriere pot fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Petroşani din data de 18.11.2014, până în data de 08.12.2014, ora 15.
  
Bibliografia propusă pentru concurs:

Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 82/1991, Legea contabilităţii (r4) cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulteriore.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
  Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et. 2, cam. 24.
  
  Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele acte :
  
Formularul tip de înscriere la concurs (compartimentul resurse umane sau pe www petrosani.ro );
Copia actului de identitate;
Copia diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
Copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
Cazier judiciar ;
Adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (adeverinţa trebuie să cuprindă în clar:numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);
Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, sau după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (formular de la compartimentul resurse umane) ;
Curriculum Vittae.

  La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original.

Primar
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
Compatiment resurse umane
   Otilia Stanisel
  

Comments are closed