ANUNT concurs Directia de Asistenta Sociala_16.08.2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI
DIRECTIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
NR. 9/2936/13.07.2017

ANUNŢ

In conformitate cu prevederile H.G.R. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la art. 56, lit.d şi la art.57 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Asistenţă Socială Petroşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, cls.I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Resurse umane, Juridic.

Pentru a participa la concurs, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
I. Condiţii generale:
a) să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
II. Condiţii specifice:
a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în științe juridice;
b) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: fără vechime
c) cunoştinţe de operare pe calculator –nivel mediu.

Concursul constă în 3 etape succesive:
– selecţia dosarelor de înscriere;
– proba scrisă;
– interviul

Bibliografia pentru concurs:
– Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ( art.2-77, art.115);
– Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată ( r2) cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea 7/2004, privind Codul de conduita a funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (capitolele referitoare la: Tutelă, Curatelă, Autoritate părintească, Contracte civile);
– Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (art.138-139, art.193-199, art.205-208, art.209-210, art.470, art.476-477, art.486, art.488, art.489).

Concursul se va organiza la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 90 şi constă în proba scrisă în data de 16.08.2017, ora 10, data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune din data de 14.07.2017 până în data de 02.08.2017 inclusiv, ora 16, la registratura Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani, cam.10 (după ce vor fi verificate la compartimentul de resurse umane, camera 3 ) .
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Compartimentul resurse umane, Juridic din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani, la nr. telefon 0254/542731.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:
a) Formularul tip de înscriere la concurs (compartimentul resurse umane);
b) Copia actului de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) Copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) Cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
f) Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa trebuie să cuprindă în clar: numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);
g) Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

DIRECTOR EXECUTIV
MRAZ CRISTINA

Comments are closed