Anunt concurs Directia de Asistenta Sociala

In conformitate cu prevederile H.G.R. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la art. 56, lit.d şi la art.57 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Asistenţă Socială Petroşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, cls.I, gradul profesional principal, din cadrul Serviciului Protecţie socială – Compartimentul beneficii de asistenţă socială.

Pentru a participa la concurs, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
I. Condiţii generale:
a) să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
II. Condiţii specifice:
a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă;
b) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani
c) cunoştinţe de operare pe calculator –nivel mediu.

Concursul constă în 3 etape succesive:
– selecţia dosarelor de înscriere;
– proba scrisă;
– interviul

Bibliografia pentru concurs:
– Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată ( r2) cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea 7/2004, privind Codul de conduita a funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea asistenţei sociale nr.292/2011
– Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
– H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– H.G. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Concursul se va organiza la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 90 şi constă în proba scrisă în data de 30.08.2016, ora 10 şi interviu în data de 01.09.2016.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune din data de 28.07.2016 până în data de 16.08.2016 inclusiv, ora 16, la registratura Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani, cam.10 (după ce vor fi verificate la compartimentul de resurse umane, camera 3 ) .
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Compartimentul resurse umane, Juridic din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani, la nr. telefon 0254/542731.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele acte :

Formularul tip de înscriere la concurs (compartimentul resurse umane);
Copia actului de identitate;
Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
Copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
Cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (adeverinţa trebuie să cuprindă în clar: numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);
Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, sau după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
Curriculum vittae.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

DIRECTOR EXECUTIV
MRAZ CRISTINA

Comments are closed