Anunt concurs de promovare – ocuparea funcţiei publice de conducere de şef birou

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
COMPARTIMENT RESURSE UMANE
NR.2372 / 17 .02.2014

ANUNT

În conformitate cu dispoziţiile art.58, alin.2, lit.b şi alin.66 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu cele ale art.141 din H.G.R. nr.611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Municipiul Petroşani organizează concurs de promovare, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou, gr. II – Biroul de Management al Proiectelor cu Finanţare Internaţională şi Achiziţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani.

Condiţii generale:
– să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii specifice de participare la concurs :
Pentru a participa la concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
– studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti;
– să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.57, alin.6, lit.a din Legea nr.188/1999, repectiv vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 2 ani;
– să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
– să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;
– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Bibliografia pentru concurs :
 Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 O.U.G. nr. 64 /2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

 O.U.G. nr. 66 /2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 O.U.G. nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi completările ulterioare
 Hotărârea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
Concursul constă în 3 etape succesive:
– selecţia dosarelor de înscriere;
– proba scrisă;
– interviul.
Concursul se va organiza la sediul Primariei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93 în data de 28.03.2014, ora 10 proba scrisă şi interviul în data de 31.03.2014.
Dosarele de înscriere pot fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Petroşani din data de 17.02.2014 până în data de 10.03.2014, ora 16, după ce vor fi verificate de secretarul comisiei de concurs.
Dosarul de concurs depus de către candidaţi la concursul de promovare în funcţia publică de conducere sus mentionată va conţine în mod obligatoriu:
a) Formularul tip de înscriere la concurs (compartiment resurse umane sau pe www petrosani.ro );
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
e) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) cazierul administrativ.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et. 2, cam. 24.

La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus si în original.

Primar ,
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
Compartimentul resurse umane,
Otilia Stanisel

Comments are closed