ANUNT concurs DADPP

Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat
Nr. 13.317 din 01.07.2016

ANUNȚ

În conformitate cu dispoziţiile H.G.R. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la cele din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat Petroşani, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, cls.I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului achizitii publice, investitii.

Condiţii generale:
 să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii de participare la concurs:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani;

BIBLIOGRAFIE pentru concurs:
Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Concursul constă în 3 etape succesive:
-selecţia dosarelor de înscriere
-proba scrisă
-interviul.
Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93 şi constă în proba scrisă în data de 04 august 2016, ora 10, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere pot fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Petroşani din data de 01.07.2016 până în data de 20.07.2016, ora 16.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et. 2, cam. 27.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele acte:
Formularul tip de înscriere la concurs (compartimentul resurse umane sau pe www petrosani.ro );
Copia actului de identitate;
Copia diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
Copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă, conform modelului aprobat prin Ordinului nr. 192 din 17 ianuarie 2013, pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
Cazier judiciar;
Adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (adeverinţa trebuie să cuprindă în clar: numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);
Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, sau după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică(formular eliberat de compartimentul resurse umane);
Declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (formular eliberat de compartimentul resurse umane);
Curriculum Vittae.
La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original.

Director executiv,
Vişan Daniel-Adinel

Compartiment resurse umane,
Popescu Iuliana

Comments are closed