Anunt concurs

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
NR. 8891 / 27 . 05.2014

A N U N T

In conformitate cu dispoziţiile H.G.R. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la cele din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria municipiului Petroşani organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani:
 Inspector, cls.I, gradul profesional principal din cadrul Biroului autorizare şi avizare – compartiment atragerea investitorilor şi promovarea investiţiilor
 Inspector, cls.I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor- compartiment stare civilă

Condiţii generale:
 să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii de participare la concurs pentru funcţia publică de execuţie de inspector, cls.I, gradul profesional principal din cadrul Biroului autorizare şi avizare- compartiment atragerea investitorilor şi promovarea investiţiilor :
 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani;

Condiţii de participare la concurs pentru funcţia publică de execuţie de inspector, cls.I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar Locl de Evidenta a Persoanelor- compartiment stare civilă
 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

Concursul constă în 3 etape succesive:
– selecţia dosarelor de înscriere;
– proba scrisă;
– interviul.
Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93 şi constă în proba scrisă în data de 07 iulie 2014, ora 10 şi interviu în data de 09 iulie 2014.
Dosarele de înscriere pot fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Petroşani din data de 27.05.2014, până în data de 16.06.2014, ora 15.

Bibliografia propusă pentru funcţia publică de execuţie de
inspector, cls.I, gradul profesional principal:

 Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduita a funcţionarilor publici
 Legea nr.215/2001, privind administraţie publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 571/2003- Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ( Titlul IX)
 O.U.G nr.117 /2006, privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările şi completările ulterioare
 O.U.G. nr. 85 / 2008, privind stimularea investiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
 Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare
 Hotărârea Consiliului Local nr. 195/2012, prividn aprobarea Regulamentului de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale privind stimularea atragerii de investiţii şi susţinerea dezvoltării economice durbile în municipiul Petroşani pentru personele juridice

Bibliografia propusă pentru funcţia publică de execuţie de
inspector, cls.I, gradul profesional debutant :

 Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduita a funcţionarilor publici
 Legea nr.215/2001, privind administraţie publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 119 /1996 , cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 H.G. nr. 64 / 2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et. 2, cam. 24.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele acte :

 Formularul tip de înscriere la concurs (compartimentul resurse umane sau pe www petrosani.ro );
 Copia actului de identitate;
 Copia diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 Copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 Cazier judiciar ;
 Adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (adeverinţa trebuie să cuprindă în clar:numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);
 Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, sau după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
 Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (formular de la compartimentul resurse umane) ;
 Curriculum Vittae.

La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original.

Primar
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
Compatiment resurse umane
Otilia Stanisel

Comments are closed