Anunt concurs

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI
SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRATIA PIETELOR PETROSANI
NR. _560_/ 15.07.2014

ANUNT

In conformitate cu prevederile H.G.R. nr.286/2011, Serviciul Public Administratia Pietelor Petrosani organizează concurs pentru ocuparea unui post de natura contractuala din cadrul serviciului astfel:

1. Sef birou financiar contabil – 1 post.
Conditii:
• Studii : universitare economice de licenta absolvite cu diploma de licenta;
• Vechime in specialitatea studiilor – minim 5 ani.

Bibliografie:
Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.273/2006 privind finatele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea ,ordonantarea si plata cheltuielilor publice,precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
Ordonata Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.522/2003 privind aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;
Legea nr. 477 / 2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritătile si institutiile publice;

Concursul consta in :
– Selectie dosare;
– Proba scrisa;
– Interviu.

Condiţii generale de participare la concurs :

a) să aibă cetăţenia română sau cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European;
b) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia cazului în care a intervenit reabilitarea;
c) să îndeplinească condiţiile de studii corespunzătoare postului;
d) să îndeplinească condiţiile minime de vechime în muncă/în specialitate corespunzătoare postului;
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei, certificată conform legii;
f) să aibă capacitate deplină de exerciţiu.

Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere şi CV;
b) copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului şi copii ale foilor matricole anexe care, în prezenţa exemplarelor originale ale acestora, sunt certificate pentru conformitate cu originalul, la depunere, de către secretarul comisiei de concurs; după certificare, exemplarele originale se restituie candidatului;
c) copii ale actului de identitate, certificatului de naştere al candidatului, certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, care, în prezenţa exemplarelor originale ale acestora, sunt certificate pentru conformitate cu originalul, la depunere, de către secretarul comisiei de concurs; după certificare exemplarele originale se restituie candidatului;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţa care să ateste activitatea desfăşurată, vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
e) certificatul de cazier judiciar;
f) recomandare de la ultimul loc de muncă . Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei;
g) Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (trebuie să cuprindă în clar: numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse pana in data de 28.07.2014 ora 12:00 la sediul Serviciului Public Administratia Pietelor Petrosani.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Serviciul Public Administratia Pietelor Petrosani, tel.0254542622.
Concursul se va organiza la sediul Serviciului Public Administratia Pietelor Petrosani, str. N. Balcescu, nr.10, proba scrisă în data de 27 august 2014, ora 10.00 şi interviul, în data de 28 august 2014.

Sef Serviciu
Pristavu Ioan

Comments are closed