anunt concurs

ANUNT

Serviciul Public Administrarea Domeniului Public si Privat al Municipiului Petrosani, organizeaza concursul în vederea ocuparii functie publice de executie vacante de inspector cls. I, gradul profesional asistent, tr.3 de salarizare
Conditii:
– studii superioare economice de lunga durata,
– vechime in specialitatea studiilor necesare postului de minimum 1 an;
– cunostinte de operare PC .

Bibliografia pentru concurs în vederea ocuparii postului

 Legea 215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legea 188/1999, privind statutul functionarilor publici, republicata; cu modificarile si completarile ulterioare
 Legea 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
 Legea 114/1996, Legea locuintei, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 O.G. 85/2001, privind organizarea si functionarea asociatilor de proprietar, aprobata si modificata prin Legea 234/2002;

 H.G.R 400/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea asociatilor de proprietari.
 H.G.R. 1386/2003, pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea asociatilor de proprietari, aprobata prin H.G.R 400/2003.

Concursul se va organiza la sediul Primariei Municipiului Petrosani, în data de 28 martie 2007 proba scrisa, ora 10 si 29 martie 2007 interviul.

Dosarele de înscriere se pot depune la registratura Primariei Municipiului Petrosani, pana in data de 19 martie 2007, ora 10.
Relatii suplimentare pot fi obtinute la compartimentul resurse umane et. 2, cam. 24.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte :
 Formularul tip de inscriere la concurs ( compartimentul resurse umane);
 Copia actului de identitate;
 Diplomelor de studii ( copii si orriginale) si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 Copia carnetului de munca sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitate;
 Cazier judiciar ;
 Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca;
 Declaratia pe propria raspundere sau adeverinata care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Comments are closed