Anunt concurs

ANUNT

In conformitate cu dispoziţiile H.G.R. nr. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, Municipiul Petroşani organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante de şef birou autorizare si avizare, gr. II din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani.
Condiţii generale:
– să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii de participare la concurs :
– studii universitare economice absolvite cu diploma de licenţa, respectiv studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 2 ani;
– studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice (în condiţiile art. 31, alin.1 din Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr.284/2010);

Bibliografia pentru concurs :
 Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 12 /1990, republicată, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite;
 O.G. Nr. 99 / 2000, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
 Legea Nr. 650 / 2002, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

Concursul constă în 3 etape succesive:

– selecţia dosarelor de înscriere;
– proba scrisă;
– interviul.

Concursul se va organiza la sediul Primariei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93 în data de 21.05.2012, ora 10 proba scrisă şi interviul în data de 23.05.2012.
Dosarele de înscriere pot fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Petroşani până în data de 02.05.2012, ora 16.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et. 2, cam. 24.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele acte :

 Formularul tip de înscriere la concurs (compartimentul resurse umane sau pe www petrosani.ro );
 Copia actului de identitate;
 Copia diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 Copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice şi adeverinta din data de 01.01.2011, data la care s-a abrogat Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă (dacă este cazul).
 Cazier judiciar ;
 Adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (adeverinţa trebuie să cuprindă în clar:numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);
 Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, sau după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
 Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (în formă autentică la notar) ;
 Curriculum Vittae.

La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus si în original.

Comments are closed