anunt concurs

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI
SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRATIA PIETELOR PETROSANI
NR.181/27.01.2012

ANUNT

In conformitate cu HCL nr 331/ 30.11.2011 si H.G. nr 286/2011, Serviciul Public Administratia Pietelor Petrosani organizeaza concurs pentru ocuparea unui numar de 3 posturi de natura contractuala din cadrul serviciului astfel :

I. Inspector de specialitate gradul II in cadrul biroului tehnic administrativ -1 post
Conditii : -studii superioare de licenta absolvite cu diploma de licenta,respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diplima de licenta in domeniul Stiinte Administrative.
-cunostiinte de operare PC .
Bibliografie :
1.Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala ,republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
2.HG nr 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice,cu modificarile si completarile ulterioare ;
3.Ordonanta nr 99/2000,republicata prvind comercializarea produselor si serviciilor de piata ;
4.HG nr 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator cu modificarile ulterioare ;
5.Legea nr 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice .

II. Inspector de specialitate gradul II in cadrul compartimentului calitate produse -1 post
Conditii: -absolvent studii universitare, absolvite cu diploma de licenta, respectiv studii universitare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul inginerie chimica,specializare controlul si expertiza produselor alimentare.
Bibilografie :
1.Legea nr 150/2004 privind siguranta alimentelor .
2.Ordinul Presedintelui ANSV si pentru siguranta alimentelor nr 10/2008.
3.Regulamentul nr 589/2008.de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului 1234/2007 cu privire la standardele de comercializare aplicate oualor .
4.Ordinul ANSVSA nr 111/2008.cu privire la comercializarea laptelui si produselor din lapte.
5. Hotararea nr 924/11 august 2005. privind reguli generale pentru igiena produselor alimentare
6.Hotararea nr 954/18 august 2005 .Reguli specifice de igiena pentru alimente de origine animala.
7. Legea nr 477/2004 privind codul de conduita al personalului contractual din institutiile publice

III.Muncitor necalificat -1 post durata determinata
Cerinte : -studii generale
-vechimea in munca constitue avantaj

Concursul consta in :
-pentru posturile mentionate la punctele I si II : selectie dosare, proba scrisa si interviu .
-pentru punctul III :selectie dosare , proba practica si interviu .
Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenie romana sau cetatenia unui stat membru al Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;
b) cunoaste limba romana,scris si vorbit ;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
d) are capacitate deplina de exercitiu ;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza,atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatiile sanitare abilitate ;
f) indeplineste conditiile de studii si dupa caz de vechime sau alte conditii specifice potrivit postului scos la concurs ;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii,de serviciu sau in legatura cu serviciul,care impiedica infaptuirea justitiei,de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie,care ar face – o incompatibila cu exercitarea functiei,cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Dosarul de inscriere va cuprinde urmatoarele acte:
– formularul de inscriere la concurs;
-copie act itentitate;
-copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializarii,copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
-copia carnetului de munca,conforma cu originalul sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca sau in specialitatea studiilor;
-cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incopmpatibil cu functia pentru care candideaza ;
-adeverinata medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate ;
-cu rriculum vitae ;
-alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Dosarele de inscriere la concurs se depun pana in data de 10.02.2012 ora 12.00. la sediul Serviciului Public Administratia Pietelor Petrosani, str. N.Balcescu, nr.10. Relatii suplimentare pot fi optinute la sediul institutiei sau la tel 0254542622.
Concursul se va organiza la sediul Serviciului Public Administratia Pietelor Petrosani .strada N. Balcescu nr 10, proba scrisa in data de 12.03.2012 ora 10.00. si interviul respectiv proba practica in data de 13.03.2012.

Sef serviciu
PRISTAVU IOAN

Comments are closed