Anunt concurs

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
NR. 8250 / 26 . 04 .2011
Petroşani, Bv. 1 Decembrie 1918 nr. 93, tel. 40-254-541220, fax 40-254-545903,
e-mail primaria.petrosani@upcmail.ro www.petrosani.ro

ANUNT

In conformitate cu dispoziţiile H.G.R. nr. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare, Municipiul Petroşani organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante de şef serviciu urmăriri încasări şi executare silită, impozite şi taxe locale, gr. II, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani.
Condiţii generale:
– să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii de participare la concurs:
– studii universitare economice absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 2 ani;
– studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice ;
– cunoştinţe de operare pe calculator .

Bibliografia pentru concurs :

 Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 O.G. nr. 2 / 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 O.G. nr. 92 / 2003,privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
 Hotărâre nr. 1050 / 2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;
 Legea 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ;
 HOTĂRÂRE nr. 44 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul contă în 3 etape succesive:
– selecţia dosarelor de înscirere;
– proba scrisă;
– interviul.
Concursul se va organiza la sediul Primariei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93 în data de 30.05.2011, ora 11 proba scrisă şi interviul în data de 31.05.2011.
Dosarele de înscriere pot fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Petroşani, până în data de 16.05.2011 ora 16.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et. 2, cam. 24.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele acte :

 Formularul tip de înscriere la concurs (compartimentul resurse umane sau pe www petrosani.ro );
 Copia actului de identitate;
 Copia diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 Copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 Cazier judiciar ;
 Adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (adeverinţa trebuie să cuprindă în clar:numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);
 Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, sau după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
 Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (în formă autentică la notar) ;
 Curriculum Vittae.

La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original.

Primar
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
Şef birou juridic legislaţie,
Resurse umane
Delia Velici

Compartimentul resurse umane
Otilia Stanisel

Comments are closed