Anunt concurs

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI
SERVICIlJL PUBLIC ADMINISTRATIA PIETELOR PETROSANI
NR. 597/ 19.05.2011

ANUNT

In conformitate cu prevederile H.G.R. nr.286/2011, Serviciul Public Administratia Pietelor Petrosani organizează concurs pentru ocuparea unui numar de 2 posturi de natura contractuala din cadrul serviciului astfel:

1. Muncitor calificat III – 1 post.
Conditii:
• Studii minim 10 clase;
• Vechime in domeniu constituie avantaj.

Bibliografie:
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. nr. 348 / 2004, privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordonanţa Nr. 99 / 2000 , republicată, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
H.G. nr. 661 / 2001, privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificarile ulterioare;
Legea nr. 477 / 2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
H.C.L. nr.58/2010 privind aprobarea taxelor percepute de Serviciul Public Administratia Pietelor.

2. Muncitor calificat II – 1 post.
Conditii:
• Studii minim 10 clase;
• Vechime in domeniu constituie avantaj .

Concursul consta in :
– pentru posturile mentionate la punctul 1. : – Selectie dosare;
– Proba scrisa;
– Interviu.
– pentru posturile mentionate la punctul 2. – Selectie dosare;
– Proba practica;
– Interviu.

Condiţii generale de participare la concurs :

a) să aibă cetăţenia română sau cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European;
b) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia cazului în care a intervenit reabilitarea;
c) să îndeplinească condiţiile de studii corespunzătoare postului;
d) să îndeplinească condiţiile minime de vechime în muncă/în specialitate corespunzătoare postului;
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei, certificată conform legii;
f) să aibă capacitate deplină de exerciţiu.

Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere şi CV;
b) copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului şi copii ale foilor matricole anexe care, în prezenţa exemplarelor originale ale acestora, sunt certificate pentru conformitate cu originalul, la depunere, de către secretarul comisiei de concurs; după certificare, exemplarele originale se restituie candidatului;
c) copii ale actului de identitate, certificatului de naştere al candidatului, certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, care, în prezenţa exemplarelor originale ale acestora, sunt certificate pentru conformitate cu originalul, la depunere, de către secretarul comisiei de concurs; după certificare exemplarele originale se restituie candidatului;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţa care să ateste activitatea desfăşurată, vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
e) certificatul de cazier judiciar;
f) recomandare de la ultimul loc de muncă . Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei;
g) Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (trebuie să cuprindă în clar: numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse pana in data de 03.06.2011 ora 16.00 la sediul Serviciului Public Administratia Pietelor Petrosani.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Serviciul Public Administratia Pietelor Petrosani, tel.0254542622.
Concursul se va organiza la sediul Serviciului Public Administratia Pietelor Petrosani, str. N. Balcescu, nr.10, proba scrisă în data de 04 iulie 2011, ora 10.00 şi interviul, în data de 05 iulie 2011, pentru postul de muncitor III, proba practica si interviul în data de 04 iulie 2011 pentru postul de muncitor II.

Sef Serviciu
Pristavu Ioan

Comments are closed