Anunt concurs

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI
Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, tel.0254-541220, fax 0254-545903
Nr. 2118 din 12.02.2014

A N U N Ţ

In conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Serviciul Public Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Petroşani, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de referent tr.I, în cadrul Compartimentului contabilitate-salarizare, concesiuni.
Condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii de participare la concurs:
– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în muncă minim 2 ani.

Bibliografia pentru concurs:
 Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 Legea nr.51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
 O.U.G. nr.54/2006 – privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 H.G. nr. 168/2007 – privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.54/2006;
 O.U.G. nr.34/2006 – privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 H.G. nr.925/2006 – pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. 34/2006;

Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului trebuie sa conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere ( formular tip – cam. 27) şi CV;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) recomandare de la ultimul loc de muncă. Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei;
g) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus în original.

Concursul constă în 3 etape succesive
– Selecţia dosarelor de înscriere;
– Probă scrisă
– Probă interviu
Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani în data de 26.03.2014, ora 10 proba scrisă, iar interviul în data de 27.03.2014.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse până în data de 25.02.2014, ora 16 la Primăria Municipiului Petroşani (registratură), relaţii suplimentare pot fi obţinute la, camera 27, et. 2.

Director executiv,
Vişan Daniel-Adinel

Compartiment resurse umane, Popescu Iuliana

Comments are closed