anunt concurs

ANUNT

Primăria Municipiului Petrosani, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier cls. I, gradul profesional superior, tr.3 in cadrul compartimentul tehnologia informatiei din aparatul de specialitate al Primarului Municpiului Petrosani, astfel:

Condiţii generale :
– sa îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 50 din Legea 188/1999, republicata;

Condiţii de participare la concurs :

– studii superioare tehnice de lunga durata absolvite cu diploma de licenţa;
– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor publice – minimum 9 ani;
– cunoştinţe avansate de operare pe calculator ;
– cunoştinţe de administrare reţea;
– cunoştinţe sisteme de operare;
– cursuri de specializare in informatica.

Bibliografia pentru concurs în vederea ocuparii postului

 Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,
 Legea 188/1999, privind statutul functionarilor publici, republicata modificata si completata prin Legea nr. 251/2006;
 Legea 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici modificata prin Legea 50/2007;
 HGR1007/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului pentru informatizarea administratiei publice;
 Retele de calculatoare;
 Sisteme de operare pentru retele ( WINDOWS NT, LINUX)

Concursul se va organiza la sediul Primariei Municipiului Petrosani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, judetul Hunedoara, în data de 30 iulie 2007 – proba scrisa, ora 10 si 31 iulie 2007 – interviul.
Dosarele de înscriere se pot depune la registratura Primăriei Municipiului Petroşani pana in data de 18.07.2007 ora 12.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et. 2, cam. 24.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa cuprinda următoarele acte :
 Formularul tip de inscriere la concurs ( compartimentul resurse umane);
 Copia actului de identitate;
 Diplomelor de studii ( copii si originale) si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 Copia carnetului de munca sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitate;
 Cazier judiciar ;
 Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca;
 Declaratia pe propria raspundere sau adeverinata care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Comments are closed