Anunt concurs

ANUNT

In conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Municipiul Petroşani, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante :
– 1 post de consilier, gr. IA din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
– 1 post de arhivar – în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani
Condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii de participare la concurs pentru consilier gr. IA :
 studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;
 vechime pe studii superioare – minimum 5 ani;
 cunoştinţe de operare pe calculator –nivel mediu.

Condiţii de participare la concurs pentru arhivar :

 studii medii / generale
 vechime în muncă de cel puţin 5 ani
 cunostiinţe de operare pe calculator nivel mediu

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS
consilier gr. IA

 Legea nr.215/2001, privind administraţie publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă;
 Hotărâre nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile
de urgenţă voluntare;
 Hotărâre nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;
 Ordonanţa nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice, comunitare pentru situaţii de urgentă, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa de urgenta nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor
de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordin nr.1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea
activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă;
 Ordin nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura
organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;
 Ordin nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS
arhivar

 Legea nr.215/2001, privind administraţie publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din
institutiile publice cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea nr. 16 / 1996 – Legea Arhivelor Naţionale cu modificările şi completările
ulterioare;

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Concursul constă în 3 etape succesive
– Selecţia dosarelor de înscriere;
– Probă scrisă
– Probă interviu

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani în data de 26.05.2014, ora 10 proba scrisă, iar interviul în data de 27.05.2014.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 08.04.2014 până în data de 22.04.2014, ora 15, la registratura Primăriei Municipiului Petroşani, cam.5 (după ce vor fi verificate la compartimentul de resurse umane, camera 24, et.2 ) .

Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea posturilor sus mentionate trebuie sa conţină obligatoriu următoarele documente:

a) cererea de înscriere ( formular tip – cam. 24 ) ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice şi adeverinta din data de 01.01.2011, data la care s-a abrogat Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă (dacă este cazul).
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) recomandare de la ultimul loc de muncă. Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei;
g) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate ;
h) curriculum vitae.

La depunerea dosarului trebuie prezentate actele menţionate mai sus şi în original.

Primar ,
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi Şef birou juridic, legislaţie,
resurse umane,
Delia Velici

Compartimentul resurse umane ,
Otilia Stanisel

Comments are closed