Anunt concurs

ANUNT
În conformitate cu dispoziţiile art.4, alin.3 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare, raportat la prevederile Ordinului nr.7100/2006 privind unele măsuri necesare organizării şi desfăşurării concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice temporar vacante, precum şi prevederile H.G.R. nr.611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Municipiul Petroşani organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul aparatului de specialitate al primarului – Serviciului relaţii publice cultură, relaţii internaţionale.
Condiţii generale:
– să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii de participare la concurs :
– studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenţa, sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 5 ani;
– cunoştinţe de operare pe calculator nivel mediu.

Bibliografia pentru concurs :
 Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 Legea nr. 233/2002, privind aprobarea O.G. nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 Legea nr. 544/2001- privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Concursul constă în 3 etape succesive:

– selecţia dosarelor de înscriere;
– proba scrisă;
– interviul.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93 în data de 19.11.2012, ora 10 proba scrisă şi interviul în data de 21.11.2012.
Dosarele de înscriere pot fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Petroşani din data de 05.11.2012 până în data de 13.11.2012, ora 16.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et. 2, cam. 27.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele acte :

 Formularul tip de înscriere la concurs (compartimentul resurse umane sau pe www petrosani.ro );
 Copia actului de identitate;
 Copia diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 Copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, şi adeverinţa din data de 01.01.2011, data la care s-a abrogate Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă (dacă este cazul);
 Cazier judiciar ;
 Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (adeverinţa trebuie să cuprindă în clar: numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);
 Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, sau după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
 Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (în formă autentică la notar) ;
 Curriculum Vittae.

La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original.

Primar,
Florin Tiberiu Iacob Ridzi

Comments are closed