Anunt concurs

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI
DIRECTIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
NR. 9/3327/11.10.2013

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G.R. nr. 286 / 2011, Direcţia de Asistenţă Socială organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de femeie de serviciu, cu timp parţial de muncă de 6 ore/zi.

Condiţii generale:
– să fie absolvent al cursurilor învăţământului gimnazial (8 clase)
– să nu aibă antecedente penale, cu excepţia cazului în care a intervenit reabilitarea

Concursul constă în 3 etape succesive:
– selecţia dosarelor de înscriere;
– proba practică
– interviul.

Concursul se va organiza la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială, str. 1 Decembrie 1918, nr.90, în data de 6 noiembrie 2013, ora 10.
Dosarele de înscriere pot fi depuse la registratura Direcţiei de Asistenţă Socială până în data de 24.10.2013, ora 16.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Compartimentul resurse umane, Juridic din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele acte :
a) cerere de înscriere la concurs
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa trebuie să cuprindă în clar: numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);
g) curriculum vitae.

La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original.

DIRECTOR EXECUTIV
MRAZ CRISTINA

Comments are closed