Anunt concurs

ANUNT

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum şi H.C.L. nr. 79/2011 privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a procedurilor pentru numirea şi eliberarea din funcţie a administratotului public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, Municipiul Petroşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de administrator public .
Pentru a participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
Condiţii generale:
 are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 are capacitate deplină de exerciţiu;
 are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie şi psihiatru;
 îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei de administrator public, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;
 are aptitudini legate de procesul decizional, de organizare şi coordonare, de analiză şi sinteză, planificare şi acţiune strategică, control şi depistare a deficienţelor, capacitate relaţională cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul, spirit de initiativă;
 nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;

Condiţii de participare la concurs :

 studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;
 are o vechime în specialitatea studiilor absolvite de minim 10 ani;
 are cunoştinţe de operare pe calculator, cel puţin nivel mediu;
 are o vechime în administraţia publică de minim 10 ani.

Concursul pentru ocuparea funcţiei de administrator public se desfăşoară în trei etape succesive:
– selecţia dosarelor de înscriere;
– sustinerea proiectului de management;
– interviul.
Concursul se va organiza la sediul Primariei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93 în data de 25 octombrie 2011 ora 10 sustinerea proiectului de management şi interviul în data de 26 octombrie 2011.
Dosarele de înscriere precum şi proiectul de management vor fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Petroşani, cam. 5, din data de 12.09.2011 până în data de 23.09.2011, ora 13.
Dosarele candidaţilor vor conţine : proiectul de management ( proiectul va cuprinde analiza activităţii structurilor ce intră prin atribuţiile specifice aprobate, în aria de competenţă a administratorului public, strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea acestor atribuţii), precum şi următoarele documente:
a) cererea de înscriere ( formular tip – cam. 24) ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, respectiv, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere (în formă autentică la notar) că nu are antecedente penale, care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) recomandare de la ultimul loc de muncă. Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei;
g) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului şi psihiatru;
h) declaratia pe propria răspundere (în formă autentică la notar) sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
i) curriculum vitae.
În vederea sprijinirii potenţialilor candidaţi, pentru redactarea proiectului de management, primarul, prin intermediul aparatului de specialitate, poate pune la dispoziţia solicitanţilor informaţii privind activitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi alte informaţii de interes general, în condiţiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et. 2, cam. 24.
La depunerea dosarului trebuie prezentate actele menţionate mai sus şi în original.

Comments are closed