anunt concurs

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA MUNICIPILUI PETROSANI

ANUNŢ

Primăria Municipiului Petroşani organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier juridic II din cadrul Serviciului public administraţia pieţelor.
Condiţii :
– studii superioare juridice absolvite cu diploma de licenţa;
– vechime in specialitate de cel puţin 5 ani;
– sa îndeplinească condiţiile prevăzute de H.G.R. 281/1993.

Concursul se va organiza la sediul Primariei Municipiului Petrosani in data de 10.07. 2007, ora 10.
Bibliografia pentru concurs în vederea ocuparii postului

 Legea 215/2001, privind administraţia publica locala, cu modificările si completările ulterioare;
 Legea 53/2003, cu modificările si completările ulterioare;
 Lege Nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
 Ordonanţa de urgenta 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
 O.U.G. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006 ;
 Codul de procedura civila
Concursul consta intr-o proba scrisa si interviu.
Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte :
 Cerere de înscriere ;
 Actul de identitate – copie;
 Actul de studii – copie ;
 Cazier judiciar sau declaraţie la notar ;
 Adeverinţă medicala din care sa rezulte ca este clinic sănătos;
 Curriculum Vitae si recomandarea de la ultimul loc de munca;
 Copie după carnetul de munca
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse pana in data de 06.07.2007, ora 12 la Primăria Municipiului Petroşani (registratura), relaţii suplimentare pot fi obţinute la Compartimentul Resurse Umane , camera 24, et. 2.

Primar
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Comments are closed