Anunt concurs

ANUNT

Primaria Municipiului Petrosani, organizeaza concurs pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petrosani, astfel:

1.Inspector cls. I, gradul profesional principal, tr. 3 de salarizare – serviciul impozite si taxe locale, urmariri si executari silite .
Conditii generale :
– sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 50 din Legea 188/1999, republicata;
Conditii de participare la concurs :
– studii superioare economice de lunga durata,absolvite cu diploma de licenta;
– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiilor publice -minimum 5 ani;
– cunostiinte de operare pe calculator ;
Bibliografia pentru concurs în vederea ocuparii postului
 Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata;
 Legea 188/1999, privind statutul functionarilor publici, republicata;
 Legea 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici modificata prin Legea 50/2007;
 H.G. nr. 1861/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. 44/2004( titlul IX – impozite si taxe locale);
 O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, modificata;
 Legea nr. 182/2006 pentru modificarea si completarea O.G. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor;
 HCL nr. 224/2006, privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2007.

1.Consilier juridic cls. I, gradul profesional debutant – serviciul impozite si taxe locale, urmariri si executari silite .

Conditii generale :
– sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 50 din Legea 188/1999, republicata;
Conditii de participare la concurs :
– studii superioare juridice de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta;
– cunostiinte de operare pe calculator ;

Bibliografia pentru concurs în vederea ocuparii postului
 Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata;
 Legea 188/1999, privind statutul functionarilor publici, republicata;
 Legea 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici modificata prin Legea 50/2007;
 Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal
 H.G. nr. 1861/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. 44/2004 ( titlul IX – impozite si taxe locale);
 O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, modificata;
 Legea nr. 182/2006 pentru modificarea si completarea O.G. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor;
 HCL nr. 224/2006, privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2007.
Concursul se va organiza la sediul Primariei Municipiului Petrosani , str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, judetul Hunedoara, în data de 02 iulie 2007 – proba scrisa, ora 10 si 03 iulie 2007 – interviul.
Dosarele de înscriere se pot depune la registratura Primariei Municipiului Petrosani pana in data de 20.06.2007, ora 12.
Relatii suplimentare pot fi obtinute la compartimentul resurse umane et. 2, cam. 24.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa cuprinda următoarele acte :
 Formularul tip de inscriere la concurs ( compartimentul resurse umane);
 Copia actului de identitate;
 Diplomelor de studii ( copii si originale) si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 Copia carnetului de munca sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitate;
 Cazier judiciar ;
 Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca;
 Declaratia pe propria raspundere sau adeverinata care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Cu stimă,

Primar
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi Compartimentul resurse umane
Otilia Stanisel

Comments are closed