Anunt concurs

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI
DIRECTIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
NR. 9/2272/25.06.2014

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Direcţia de Asistenţă Socială Petroşani organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual, temporar vacant de:
– inspector de specialitate, gradul IA, normă întreagă, pe durată determinată
Pentru a participa la concurs candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
I. Condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
II. Condiţii specifice:
a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe economice;
b) vechime în specialitatea studiilor – minimum 7 ani;

Concursul constă în 3 etape succesive:
– selecţia dosarelor de înscriere;
– proba scrisă
– interviul.
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

Bibliografia pentru concurs:
– Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
– Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste
– Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
– Hotărârea nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizaţiilor socialiste
– Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste

Concursul se va organiza la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială, str. 1 Decembrie 1918, nr.90, în data de 07.08.2014, ora 9.00, iar interviul în data de 11.08.2014.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 26.06.2014 până în data de 09.07.2014, ora 16, la registratura Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani, cam.10 (după ce vor fi verificate la compartimentul de resurse umane, camera 3 ) .
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Compartimentul resurse umane, Juridic din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani, la nr. telefon 0254/542731.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele acte :
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor,
care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa trebuie să cuprindă în clar: numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
g) curriculum vitae
h) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau o recomandare de la ultimul loc de munca ;

La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original.

DIRECTOR EXECUTIV
MRAZ CRISTINA

Comments are closed