Anunt concurs

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI
SERVICIlJL PUBLIC ADMINISTRATIA PIETELOR PETROSANI
NR. 429 / 08.03.2011

ANUNT

In conformitate cu prevederile H.C.L. nr.49/2011, Serviciul Public Administratia Pietelor Petrosani organizează concurs pentru ocuparea unui numar de 6 posturi de natura contractuala din cadrul serviciului astfel:
1. Sef birou tehnic – administrativ – 1 post.
Conditii:
• Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
• Vechime in specialitatea studiilor – minim un an;
• Cunostinte de operare pe calculator – nivel mediu.
Bibliografie:
1. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. H.G. nr. 348 / 2004, privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Ordonanţa Nr. 99 / 2000 , republicată, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
4. Ordonanţa Nr. 2 / 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor
5. H.G. nr. 661 / 2001, privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificarile ulterioare;
6. Legea nr. 477 / 2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

2. Sef birou financiar – contabil – 1 post.
Conditii:
• Studii universitare economice de licenta absolvite cu diploma de licenta, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
• Vechime in specialitatea studiilor – minim un an;
• Cunostinte de operare pe calculator – nivel mediu.
Bibliografie:
1. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor publice, precum si organizarea , evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
5. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, privind controlul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările si completările ulterioare;
6. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 522/2003, privind aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.
7. Legea nr. 477 / 2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

3. Inspector de specialitate SSM – 1post.
Conditii:
• Studii universitare de scurta durata absolvite cu diploma de licenta;
• Absolvent al cursului de perfectionare cu certificat de absolvire de 80 ore pentru ocupatia inspector protectia muncii, sau echivalent;
• Cunostinte de operare pe calculator – nivel mediu;
• Vechimea in domeniul tehnic constituie avantaj.
Bibliografie:
1. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 477 / 2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
3. Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006;
4. H.G. nr.1425/2006, modificata prin H.G. nr.955/2010, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006.
5. H.G. nr.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca.
6. H.G. nr.355/2007, privind supravegherea sanatatii lucratorilor;
7. H.G. nr.1048/2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

4. Muncitor necalificat – 3 posturi (1 post – durata nedeterminata; 2 posturi durata determinata).
Cerinte:
• studii generale;
• vechimea in munca constituie avantaj.

Concursul consta in :
– pentru posturile mentionate la punctele1.,2.,3. : – Selectie dosare;
– Proba scrisa;
– Interviu.
– selectie dosare, proba practica si interviu (pentru posturile de muncitor necalificat).
Condiţii generale de participare la concurs :
a) să aibă cetăţenia română sau cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European;
b) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia cazului în care a intervenit reabilitarea;
c) să îndeplinească condiţiile de studii corespunzătoare postului;
d) să îndeplinească condiţiile minime de vechime în muncă/în specialitate corespunzătoare postului;
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei, certificată conform legii;
f) să aibă capacitate deplină de exerciţiu

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:
– Formularul de inscriere la concurs (compartimentul resurse umane);
– Copia actului de identitate;
– Copia diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări;
– Copia carnetului de munca sau după caz o adeverinta care sa ateste vechimea in
munca;
– Cazier judiciar sau declaraţie la notar;
– Adeverinţa care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca;
– Curriculum Vitae.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse pana in data de 25.03.2011 ora 16.00 la Serviciul Public Administratia Pietelor Petrosani (registratura), relaţii suplimentare pot fi obţinute la Serviciul Public Administratia Pietelor Petrosani, tel.0254542622.
Concursul se va organiza la sediul Serviciului Public Administratia Pietelor Petrosani, str. N.Balcescu, nr.10, proba scrisă în data de 30 martie 2011, ora 10.00 şi interviul, respectiv proba practica, în data de 31 martie 2011.

Sef Serviciu,
Pristavu Ioan

Comments are closed