Anunt concurs

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI
Serviciul public de administrare a domeniului public şi privat
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, tel.0254-541220, fax 0254-545903
Nr. 10.670 din 25.06.2010

A N U N Ţ

Serviciul Public Administrarea Domeniului Public si Privat al municipiului Petroşani, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de şofer autocamion de mare tonaj din cadrul Serviciului de salubritate.
Conditii generale:
a) să aibă cetăţenia română sau cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European;
b) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia cazului în care a intervenit reabilitarea;
c) să îndeplinească condiţiile de studii corespunzătoare postului;
d) să îndeplinească condiţiile minime de vechime în muncă/în specialitate corespunzătoare postului;
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei, certificată conform legii;
f) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
Condiţii de participare la concurs:
Şofer autocamion de mare tonaj
– posesor permis de conducere categoria C,
– să deţină atestat profesional (pentru conducătorii care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este peste 7,5 tone).
– studii medii
– vechimea în muncă constituie avantaj

Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului trebuie sa conţină următoarele documente:
a) cererea de înscriere ( formular tip) şi CV;
b) copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului şi copii ale foilor matricole anexe care, în prezenţa exemplarelor originale ale acestora, sunt certificate pentru conformitate cu originalul, la depunere, de către secretarul comisiei de concurs; după certificare, exemplarele originale se restituie candidatului;
c) copii ale actului de identitate, certificatului de naştere al candidatului, certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, care, în prezenţa exemplarelor originale ale acestora, sunt certificate pentru conformitate cu originalul, la depunere, de către secretarul comisiei de concurs; după certificare exemplarele originale se restituie candidatului;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţa care să ateste activitatea desfăşurată, vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate, sau declaraţie la notar pentru cei care nu deţin carnet de munca;
e) certificatul de cazier judiciar;
f) recomandare de la ultimul loc de muncă . Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei;
g) Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (trebuie să cuprindă în clar: numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani în data de 15.07.2010, ora 10.
Concursul consta într-o probă scrisă şi interviu.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse până în data de 14.07.2010 ora 16 la Primăria Municipiului Petroşani (registratura), relaţii suplimentare pot fi obţinute la Serviciul public de administrare a domeniului public şi privat, camera 43, et. 1.

Comments are closed