Anunt concurs

ANUNT

În conformitate cu dispoziţiile art.4, alin.3 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare, raportat la prevederile Ordinului nr.7100/2006 privind unele măsuri necesare organizării şi desfăşurării concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice temporar vacante, precum şi prevederile H.G.R. nr.611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul Public Administrarea Domeniului Public şi Privat Petroşani organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului achiziţii publice, investiţii şi concesiuni.
Condiţii generale:
– să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii de participare la concurs :
– studii universitare economice absolvite cu diploma de licenţa, respectiv studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 1 an;
– cunoştinţe de operare pe calculator nivel mediu.
Bibliografia pentru concurs :
 Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 O.U.G. nr.54/2006 – privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
 H.G. nr. 168/2007 – privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.54/2006;
 O.U.G. nr.34/2006 – privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 H.G. nr.925/2006 – pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. 34/2006;

Concursul constă în 3 etape succesive:

– selecţia dosarelor de înscriere;
– proba scrisă;
– interviul.

Concursul se va organiza la sediul Primariei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93 în data de 07.08.2012, ora 10 proba scrisă şi interviul în data de 08.08.2012.
Dosarele de înscriere pot fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Petroşani până în data de 02.08.2012, ora 16.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et. 2, cam. 27.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele acte :

 Formularul tip de înscriere la concurs (compartimentul resurse umane sau pe www petrosani.ro );
 Copia actului de identitate;
 Copia diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 Copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 Cazier judiciar ;
 Adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (adeverinţa trebuie să cuprindă în clar:numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);
 Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, sau după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
 Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (în formă autentică la notar) ;
 Curriculum Vittae.

La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original.

Director executiv,
Dragomir Lucian-Octavian

Comments are closed