anunt concurs

ANUNT

Primaria Municipiului Petrosani, organizeaza concurs in vederea ocuparii postului contractual vacant de paznic II din cadrul Servicilui Politie Comunictara Conditii:

– studii medii cu diploma de bacalaureat;

Bibliografia pentru concurs în vederea ocuparii postului
 Legea 215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legea 371/2004, privind infiintarea, organizarea si functionarea Politie Comunitare;
 H.G.R. nr.2295/2004, pentru aprobarea Regulamentului cadru de oragnizare si functionare a Politiei Comunitara;
 Legea nr.333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valarolir si protectia persoanelor.

Concursul se va organiza la sediul Primariei Municipiului Petrosani , str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, judetul Hunedoara, în data de 26.03 2007, ora 10 .
Dosarele de înscriere se pot depune la registratura Primariei Municipiului Petrosani, pana in data de 21.03.2007, ora 12.
Relatii suplimentare pot fi obtinute la compartimentul resurse umane et. 2, cam. 24.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte :

 Cerere de inscriere la concurs
 Diplomele de studii ( copii si originale) si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 Copia carnetului de munca sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitate ( cu mentiunea conform cu originalul);
 Cazier judiciar ;
 Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 Recomandarea de la ultimul loc de munca;

Comments are closed