anunt concurs

ANUNT

Primaria Municipiului Petrosani, organizeaza concurs pentru ocuparea unor functii publice vacante din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului Municpiului Petrosani:

1. Sef serviciu in cadrul Serviciului urbanism si amenajarea teritoriului
Conditii:
– studii superioare de lunga durata de arhitectura sau profil constructii.
– vechime in specialitatea studiilor necesare postului de minimum 2 ani.
– cunostinte de operare pe calculator.

Bibliografia pentru concurs în vederea ocuparii postului
 Legea 215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.
 Legea 188/1999, privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
 Legea 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici.
 Legea 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.
 Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1430/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991.
 Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismului.

2. Consilier juridic cls. I, gradul profesional principal, tr. 3 de salarizare in cadrul biroului juridic legislatie .
Conditii:
– studii superioare juridice de lunga durata;
– vechime in specialitatea studiilor necesare postului de minimum 5 ani;
– cunostinte de operare pe calculator

Bibliografia pentru concurs în vederea ocuparii postului
 Legea 215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.
 Legea 188/1999, privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
 Legea 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici.
 Codul de Procedura Civila.
 Codul Civil.
 Codul Muncii.
 Legea 554/2004, legea contenciosului administrativ.
 Legea 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.
 Legea 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Consilier cls. I gradul profesional superior, tr. 3 de salarizare in cadrul biroului juridic legislatie .
Conditii:
– studii superioare de lunga durata ;
– vechime in specialitatea studiilor necesare postului de minimum 9 ani;
– cunostinte de operare pe calculator

Bibliografia pentru concurs în vederea ocuparii postului
 Legea 215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.
 Legea 188/1999, privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
 Legea 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici.
 Legea 393/2004, privind statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Referent, cls. III. gradul profesional superior, tr. 1 de salarizare din cadrul compartimentului protectie civila
Conditii:
– studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
– vechime in specialitatea studiilor necesare postului de minimum 9 ani;
– stagiul militar satisfacut;
– cunostinte de operare pe calculator ;

Bibliografia pentru concurs în vederea ocuparii postului
 Legea 215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legea 188/1999, privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legea 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
 Legea 481/2004, privind protecita civila, modificata prin Legea 212/2006;
 Ordinul nr. 1474/2006, privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta;

Concursul se va organiza la sediul Primariei Municipiului Petrosani , str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, judetul Hunedoara, în data de 29 ianuarie 2007 – proba scrisa, ora 10 şi 30 ianuarie 2007 – interviul.
Dosarele de înscriere se pot depune la registratura Primariei Municipiului Petrosani, pana in data de 17.01.2007, ora 15.
Relatii suplimentare pot fi obtinute la compartimentul resurse umane et. 2, cam. 24.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa cuprinda următoarele acte :
 Formularul tip de inscriere la concurs ( compartimentul resurse umane);
 Copia actului de identitate;
 Diplomelor de studii ( copii si orriginale) si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 Copia carnetului de munca sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitate;
 Cazier judiciar ;
 Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca;
 Declaratia pe propria raspundere sau adeverinata care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Primar
Carol Schreter

Comments are closed