Anunt concurs

ANUNT

Serviciul Public Administrarea Domeniului Public si Privat al Municipiului Petrosani, organizeaza concursul în vederea ocuparii functie publice de executie temporar vacante de referent cls. III, gradul profesional superior.
Conditii de participare concurs :
– sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 50 din Legea 188/1999, republicata;
– studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiilor publice – minimum 9 ani;
– cunostinte de operare pe calculator ;

Bibliografia pentru concurs în vederea ocuparii postului

 Legea 215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legea 188/1999, privind statutul functionarilor publici, republicata; cu modificarile si completarile ulterioare
 Legea 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici;

 O.U.G. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica si a contractelor de concesiune de lucrari publice de concesionare de servicii;
 O.G. 71/2002, privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local.
 Legea 550/2002, privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local

Concursul se va organiza la sediul Primariei Municipiului Petrosani, în data de 05.06. 2007 proba scrisa, ora 10 si 06.06.2007 interviul.

Dosarele de înscriere se pot depune la registratura Primariei Municipiului Petrosani, pana in data de 01.06. 2007, ora 13.
Relatii suplimentare pot fi obtinute la compartimentul resurse umane et. 2, cam. 24.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte :
 Formularul tip de inscriere la concurs ( compartimentul resurse umane);
 Copia actului de identitate;
 Diplomelor de studii ( copii si orriginale) si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 Copia carnetului de munca sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitate;
 Cazier judiciar ;
 Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca;
 Declaratia pe propria raspundere sau adeverinata care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Director executiv
Ion Dobre

Comments are closed