Anunt concurs

Primăria Municipiului Petrosani, organizeaza concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, astfel:

1. Inspector cls. I , gradul profesional principal , tr. 3 de salarizare – biroul integrare europeana, programe de asistenta financiara externa, achiziţii publice
Condiţii generale :
-sa îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 50 din Legea 188/1999, republicata;

Condiţii de participare la concurs :

– studii superioare tehnice de lunga durata absolvite cu diploma de licenţa;
– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor publice – minimum 5 ani;
– cunoştinţe de operare pe calculator ;

2. Inspector cls. I , gradul profesional asistent , tr. 3 de salarizare biroul integrare europeana, programe de asistenta financiara externa, achiziţii publice
Condiţii generale :
– sa îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 50 din Legea 188/1999, republicata;

Bibliografia pentru concurs în vederea ocuparii postului

 Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,
 Legea 188/1999, privind statutul functionarilor publici, republicata modificata si completata prin Legea nr. 251/2006;
 Legea 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici modificata prin Legea 50/2007;
 O.U.G. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006 ;
 H.G. nr. 925/2006, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006 ;
 O.U.G. 30/2006, privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica ;
 Politica Regionala si coordonarea instrumentelor structurale – Bucuresti 2004, editata de Centru de resurse Juridice Bucuresti

Condiţii de participare la concurs :

– studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenţa;
– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor publice – minimum 1 an;
– cunoştinţe de operare pe calculator ;
Concursul se va organiza la sediul Primariei Municipiului Petrosani , str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, judetul Hunedoara, în data de 06 august 2007 – proba scrisa, ora 10 si 07 august 2007 – interviul.
Dosarele de înscriere se pot depune la registratura Primăriei Municipiului Petroşani pana in data de 02.08.2007 ora 12.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et. 2, cam. 24.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa cuprinda următoarele acte :
 Formularul tip de inscriere la concurs ( compartimentul resurse umane);
 Copia actului de identitate;
 Diplomelor de studii ( copii si originale) si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 Copia carnetului de munca sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitate;
 Cazier judiciar ;
 Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca;
 Declaratia pe propria raspundere sau adeverinata care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Comments are closed