Anunt concurs

ANUNT

In conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Municipiul Petroşani organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale de conducere vacante de bibliotecar, gr. IA (responsabil bibliotecă) din cadrul Bibliotecii Municipale Petroşani.
Condiţii generale:
– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii de participare la concurs :
– studii superioare de lunga durata absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;
– vechime în specialitatea studiilor absolvite minim 5 ani ;
– cunoştinţe operare PC – Windows, Microsoft Office, Internet ;
– cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională nivel mediu de preferintă engleză ;
– curs de biblioteconomie.

Bibliografia pentru concurs :
1. Legea 215/2001, privind administraţie publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea bibliotecilor 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Biblioteconomie: manual, A.B.B.R, Bucureşti,1994;
4. Ciorcan Marcel – Informarea bibliografică şi documentară în bibliotecile publice, Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Cultură, Bucureşti, 1997;
5. Ciorcan Marcel – Marketing şi publicitate în bibliotecă, Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Cultură, Bucureşti;
6. Ciorcan Marcel – Relaţiile bibliotecii cu publicul, Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Cultură, Bucureşti, 1997;
7. Moldovan Liliana – Introducere în managementul serviciilor de bibliotecă;
8. Management de bibliotecă, nr. 13, Managementul bibliotecilor locale.
Concursul contă în 3 etape succesive:
– selecţia dosarelor de înscriere;
– proba scrisă;
– interviul.
Concursul se va organiza la sediul Primariei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93 în data de 29.08.2011, ora 10 proba scrisă şi interviul în data de 30.08.2011.
Dosarele de înscriere pot fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Petroşani până în data de 22.07.2011, ora 13.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et. 2, cam. 24.
Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului trebuie sa conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere ( formular tip – cam. 24) şi CV;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) recomandare de la ultimul loc de muncă. Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei;
g) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus în original.

La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original.

Primar
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi Compartimentul resurse umane
Otilia Stanisel

Comments are closed