Anunt concurs

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
NR. 7633 / 30 . 04 .2013
Petroşani, Bv. 1 Decembrie 1918 nr. 93, tel. 40-254-541220, fax 40-254-545903,
e-mail primaria.petrosani@upcmail.ro www.petrosani.ro

ANUNT

In conformitate cu dispoziţiile H.G.R. nr. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, Municipiul Petroşani organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante de şef birou Disciplina in constructii, protectia mediului, control comercial, gr. II din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani- Serviciul Poliţie Locală.
Condiţii generale:
– să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii de participare la concurs :
– studii universitare absolvite cu diploma de licenţă , respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 2 ani;
– studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice (în condiţiile art. 31, alin.1 din Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr.284/2010);

Bibliografia pentru concurs :
 Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi comletările ulterioare,
 Legea nr. 155/2010 – Legea politiei locale,
 Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
 O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul constă în 3 etape succesive:

– selecţia dosarelor de înscriere;
– proba scrisă;
– interviul.

Concursul se va organiza la sediul Primariei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93 în data de 07.06.2013, ora 10 proba scrisă şi interviul în data de 10.06.2013.
Dosarele de înscriere pot fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Petroşani din data de 30.04.2013 până în data de 20.05.20123, ora 16, după ce vor fi verificate de secretarul comisiei de concurs.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et. 2, cam. 24.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele acte :

 Formularul tip de înscriere la concurs (compartimentul resurse umane sau pe www petrosani.ro );
 Copia actului de identitate;
 Copia diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 Copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice şi adeverinta din data de 01.01.2011, data la care s-a abrogat Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă (dacă este cazul).
 Cazier judiciar ;
 Adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (adeverinţa trebuie să cuprindă în clar:numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);
 Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, sau după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
 Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică ( formular – compartimentul resurse umane) ;
 Curriculum Vittae.

La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus si în original.

Primar ,
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
Compartimentul resurse umane,
Otilia Stanisel

Comments are closed