ANUNT concurs

Primăria municipiului Petroşani, organizează concurs de recrutare pentru unei funcţii publice de execuţie vacanta de consilier cls. I, gradul professional superior in cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petrosani – Compartiment coordonare, avizare documentatii de urbanism, GIS, in conformitate cu dispoziţiile H.G.R. nr.611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la cele din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii generale:
 să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii de participare la concurs :
 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani;

Bibliografia pentru examen :

 Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare
 Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare
 Ordinul nr.839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
 Legea nr.350/2001,privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată cu modificările şi completările ulterioare
 Legea nr.10/1995, privind calitatea în construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare
 Hotărârea nr.925/1995, pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93 şi constă în proba scrisă în data de 08.08.2016, ora 10, data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a-III-a, la registratura Primăriei Municipiului Petroşani, respectiv de 04.07.2016, până în data de 25.07.2016, ora 16.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele acte :

 Formularul tip de înscriere la concurs (compartimentul resurse umane sau pe www. primariapetrosani.ro )
 Copia actului de identitate
 Copia diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 Copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă, conform modelului aprobat prin Ordinului nr.192 din 17 ianuarie 2013, pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilornecesare ocupării funcţiei publice ( model pe www. primariapetrosani.ro)
 Cazier judiciar
 Adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (adeverinţa trebuie să cuprindă în clar:numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice)
 Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, sau după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă
 Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (compartimentul resurse umane sau pe www. primariapetrosani.ro )
 Declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (compartimentul resurse umane sau pe www. primariapetrosani.ro );
 Curriculum Vittae.
La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et.2, cam. 24.

Primar,
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
Compatiment resurse umane ,
Otilia Stanisel

Comments are closed