Anunt concurs

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI
SERVICIlJL PUBLIC ADMINISTRATIA PIETELOR PETROSANI
NR. 665/ 05.07.2011

ANUNT

In conformitate cu prevederile H.G.R. nr.286/2011, Serviciul Public Administratia Pietelor Petrosani organizează concurs pentru ocuparea unui numar de 1 post de natura contractuala din cadrul serviciului astfel:

1. Muncitor calificat II – 1 post.
Conditii:
•Acte doveditoare privind calificarea;
• Vechimea in munca constituie avantaj .

Concursul consta in :
– Selectie dosare;
– Proba practica;
– Interviu.

Condiţii generale de participare la concurs :

a) să aibă cetăţenia română sau cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European;
b) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia cazului în care a intervenit reabilitarea;
c) să îndeplinească condiţiile de studii corespunzătoare postului;
d) să îndeplinească condiţiile minime de vechime în muncă/în specialitate corespunzătoare postului;
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei, certificată conform legii;
f) să aibă capacitate deplină de exerciţiu.

Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere şi CV;
b) copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului şi copii ale foilor matricole anexe care, în prezenţa exemplarelor originale ale acestora, sunt certificate pentru conformitate cu originalul, la depunere, de către secretarul comisiei de concurs; după certificare, exemplarele originale se restituie candidatului;
c) copii ale actului de identitate, certificatului de naştere al candidatului, certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, care, în prezenţa exemplarelor originale ale acestora, sunt certificate pentru conformitate cu originalul, la depunere, de către secretarul comisiei de concurs; după certificare exemplarele originale se restituie candidatului;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţa care să ateste activitatea desfăşurată, vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
e) certificatul de cazier judiciar;
f) recomandare de la ultimul loc de muncă . Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei;
g) Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (trebuie să cuprindă în clar: numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse pana in data de 15.07.2011 ora 16.00 la sediul Serviciului Public Administratia Pietelor Petrosani.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Serviciul Public Administratia Pietelor Petrosani, tel.0254542622.
Concursul se va organiza la sediul Serviciului Public Administratia Pietelor Petrosani, str. N. Balcescu, nr.10, în data de 18 August 2011, ora 10.00 proba practica şi interviul.

Sef Serviciu
Pristavu Ioan

Comments are closed