Anunt concurs

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI
Serviciul public de administrare a domeniului public şi privat
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, tel.0254-541220, fax 0254-545903
Nr. 20.666 din 28.10.2010

A N U N Ţ

Serviciul Public Administrarea Domeniului Public si Privat al municipiului Petroşani, organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 24 posturi vacante astfel:
1. Consilier IA- Compartiment Administrarea Domeniului Public şi Privat – 1 post
2. Muncitor calificat – Compartiment întreţinere grupuri sociale – 3 posturi
3. Muncitor calificat – Compartiment ecarisaj- 1 post
4. Şofer autocamion de mare tonaj – Serviciul Salubritate – 3 posturi
5. Muncitor calificat Serviciul Salubritate – 3 posturi
6. Muncitor necalificat – Serviciul Salubritate – 13 posturi
Condiţii generale :
a) să aibă cetăţenia română sau cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European;
b) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia cazului în care a intervenit reabilitarea;
c) să îndeplinească condiţiile de studii corespunzătoare postului;
d) să îndeplinească condiţiile minime de vechime în muncă/în specialitate corespunzătoare postului;
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei, certificată conform legii;
f) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

Condiţii de participare la concurs :
1. Consilier IA- Compartiment Administrarea Domeniului Public şi Privat – 1 post
– studii superioare tehnice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor de cel puţin 6 ani;

2. Muncitor calificat – Compartiment întreţinere grupuri sociale – 3 posturi
– studii generale;

3. Muncitor calificat – Compartiment ecarisaj- 1 post
– studii generale;

4. Şofer autocamion de mare tonaj – Serviciul Salubritate – 3 posturi
– posesor permis de conducere categoria C;
– sa deţină atestat profesional (pentru conducătorii care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este peste 7,5 tone);
– studii medii;

5. Muncitor calificat Serviciul Salubritate – 3 posturi
– studii generale;

6. Muncitor necalificat – Serviciul Salubritate – 13 posturi
– studii primare

Bibliografia pentru postul de Consilier IA:

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată;
2. Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
3. O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
4. H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr.34/2006.

Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului trebuie sa conţina următoarele documente:
a) cererea de înscriere ( formular tip – cam. 43) şi CV;
b) copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului şi copii ale foilor matricole anexe care, în prezenţa exemplarelor originale ale acestora, sunt certificate pentru conformitate cu originalul, la depunere, de către secretarul comisiei de concurs; după certificare, exemplarele originale se restituie candidatului;
c) copii ale actului de identitate, certificatului de naştere al candidatului, certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, care, în prezenţa exemplarelor originale ale acestora, sunt certificate pentru conformitate cu originalul, la depunere, de către secretarul comisiei de concurs; după certificare exemplarele originale se restituie candidatului;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţa care să ateste activitatea desfăşurată, vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate, sau declaratie la notar pentru cei care nu detin carnet de munca;
e) certificatul de cazier judiciar;
f) recomandare de la ultimul loc de muncă. Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei;
g) Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (trebuie să cuprindă în clar: numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).
Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani în data de 15.11.2010, ora 1000.
Concursul constă în:
Probă scrisă şi interviu pentru postul de consilier IA;
Test grilă şi interviu pentru posturile de şofer I;
Probă practică şi interviu pentru posturile de muncitor calificat şi muncitor necalificat.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse până în data de 11.11.2010, ora 1600 la Primăria Municipiului Petroşani (registratura), relaţii suplimentare pot fi obţinute la, camera 43, et. 1.

Primar,
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi Director executiv,
Lucian-Octavian Dragomir

Comments are closed