Anunt concurs

In conformitate cu dispoziţiile H.G.R. nr. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul Public Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Petroşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu, gr. II.
Condiţii generale:
– să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii de participare la concurs :
– studii universitare tehnice absolvite cu diploma de licenţa, respectiv studii superioare tehnice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 2 ani;
– studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice (în condiţiile art. 31, alin.1 din Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr.284/2010);
– cunoştinţe de operare pe calculator: mediu

Bibliografia pentru concurs :
 Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 O.U.G. nr.54/2006 – privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
 H.G. nr. 168/2007 – privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.54/2006;
 O.U.G. nr.34/2006 – privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 H.G. nr.925/2006 – pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. 34/2006;

Concursul constă în 3 etape succesive:

– selecţia dosarelor de înscriere;
– proba scrisă;
– interviul.

Concursul se va organiza la sediul Primariei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93 în data de 02.05.2012, ora 11 proba scrisă şi interviul în data de 04.05.2012.
Dosarele de înscriere pot fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Petroşani până în data de 17.04.2012, ora 16.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et. 2, cam. 27.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele acte :

 Formularul tip de înscriere la concurs (compartimentul resurse umane sau pe www petrosani.ro );
 Copia actului de identitate;
 Copia diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 Copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 Cazier judiciar ;
 Adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (adeverinţa trebuie să cuprindă în clar:numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);
 Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, sau după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
 Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (în formă autentică la notar) ;
 Curriculum Vittae.

La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus si în original.

Comments are closed