Anunt concurs

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
NR. 3854 / 22 . 02 .2010
Petroşani, Bv. 1 Decembrie 1918 nr. 93, tel. 40-254-541220, fax 40-254-545903,
e-mail primaria.petrosani@upcmail.ro www.petrosani.ro

ANUNT

In conformitate cu dispoziţiile H.G.R. nr. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare, Municipiul Petroşani organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de poliţist local cl. I, gradul profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani – Serviciul Poliţie Locală.

Condiţii generale:
 Să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii de participare la concurs:

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an;
 cunoştinţe de operare pe calculator –nivel mediu.

Bibliografia pentru examen :
 Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată ( r2) cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea 215/2001, privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea 7/2004, privind Codul de conduita a funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 155/2010 – Legea poliţiei locale;
 H.G.R nr. 1332/2010, privind aprobarea regulamentului –cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.

Concursul contă în 3 etape succesive:
– selecţia dosarelor de înscirere;
– proba scrisă;
– interviul.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93 proba scrisă în data de 06 aprilie 2011, ora 11 şi interviu în data de 07 aprilie 2011.
Dosarele de înscriere pot fi depune la registratura Primăriei Municipiului Petroşani până în data de 24.03.2011, ora 16.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et. 2, cam. 24.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele acte :

 Formularul tip de inscriere la concurs (compartimentul resurse umane sau pe www petrosani.ro );
 Copia actului de identitate;
 Copia diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializari;
 Copia carnetului de muncă sau dupa caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţie publice;
 Cazier judiciar ;
 Adeverintă care să ateste starea de sanătate corespunzatoare (adeverinta trebuie să cuprindă în clar:numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);
 Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
 Declaratia pe propria răspundere sau adeverinaţă care să ateste ca nu a desfasurat activitaţi de poliţie politică ( la notar )
 Curriculum Vittae .

La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus în original.

Primar
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi Şef birou juridic legislaţie,
Resurse umane
Delia Velici

Compartimentul resurse umane
Otilia Stanisel

Comments are closed