Anunt concurs

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROSANI
Nr. 23127 / 26.11.2010

A N U N Ţ

Primăria Municipiului Petroşani, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, de natura contractuală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani – compartimentul administrativ :
1. Muncitor calificat – 1 post
2. Îngrijitor – 2 posturi
3. Portar – 1 post
Condiţii generale :
a) să aibă cetăţenia română sau cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European;
b) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia cazului în care a intervenit reabilitarea;
c) să îndeplinească condiţiile de studii corespunzătoare postului;
d) să îndeplinească condiţiile minime de vechime în muncă/în specialitate corespunzătoare postului;
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei, certificată conform legii;
f) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
Condiţii de participare la concurs :

1. Muncitor calificat
– studii generale;
2. Îngrijitor
– studii generale;
3 . Portar
– studii generale

Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului trebuie sa conţina următoarele documente:

a) cererea de înscriere ( formular tip – cam. 24) şi CV;
b) copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului şi copii ale foilor matricole anexe care, în prezenţa exemplarelor originale ale acestora, sunt certificate pentru conformitate cu originalul, la depunere, de către secretarul comisiei de concurs; după certificare, exemplarele originale se restituie candidatului;

c) copii ale actului de identitate, certificatului de naştere al candidatului, certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, care, în prezenţa exemplarelor originale ale acestora, sunt certificate pentru conformitate cu originalul, la depunere, de către secretarul comisiei de concurs; după certificare exemplarele originale se restituie candidatului;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţa care să ateste activitatea desfăşurată, vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate, sau declaratie la notar pentru cei care nu detin carnet de munca;
e) certificatul de cazier judiciar;
f) recomandare de la ultimul loc de muncă. Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei;
g) Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (trebuie să cuprindă în clar: numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).
Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani în data de 15.12.2010, ora 1000.
Concursul constă în probă practică şi interviu.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse până în data de 13.12.2010, ora 1600 la Primăria Municipiului Petroşani (registratura), relaţii suplimentare pot fi obţinute la, camera 24, et. 2.

Primar,
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi Şef Birou Juridic legislatie
resurse umane
Delia Velici

Compartimentul resurse umane
Otilia Stanisel

Comments are closed