Anunt de participare

ANUNŢ DE PARTICIPARE
Pentru atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale biroului de la care se pot obţine, după caz, informaţii suplimentare: MUNICIPIUL PETROŞANI, strada 1 Decembrie 1918 nr.93, cod poştal 332019, telefon +40 254541221, fax +40 254545903, primaria.petrosani@upcmai.ro, informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul de management proiecte cu finanţare internaţională şi achiziţii publice, telefon +40 254541220 , +40 254541.221, interior 210.
2. Procedura de atribuire: licitaţie pentru selecţie de proiecte.
3. Forma contractului: contract de finanţare nerambursabilă în conformitate cu prevederile Legii Nr. 350 / 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
4. Finanţările se asigură pentru: Servicii religioase şi servicii sportive /recreative.
5. Criterii de atribuire a contractelor: Pentru a fi declarat eligibil, o propunere de proiect trebuie să acumuleze minim 55 de puncte din 100 (număr de persoane deservite: 10 puncte, valoarea cofinanţării din surse proprii: 10 puncte, capacitatea de realizare: 10 puncte, încadrarea în timp: 15 puncte, consistenţa tehnică şi financiară a propunerii: 10 puncte, rezultate aşteptate: 15 puncte, durabilitatea proiectului: 10 puncte, proiectul demonstrează prin fundamentarea sa utilizarea eficientă a fondurilor: 10 puncte şi oportunitatea proiectului: 10 puncte)
6. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 27 iunie 2013, ora 1600.
7. Adresa la care trebuie transmise proiectele: Judeţul Hunedoara, Municipiul Petroşani, strada 1 Decembrie 1918 nr.93, cod 332019, camera 5, parter, Registratură.
8. Limba sau limbile în care trebuie redactate proiectele: Limba română.
9. Ghidul de eligibilitate pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se poate procura de la Primăria municipiului Petroşani, strada 1 Decembrie 1918 nr. 93, cod 332019, Biroul de management proiecte cu finanţare internaţională şi achiziţii publice, camera 17, etajul I.
10. Alte informaţii: fiecare solicitant are dreptul de a participa cu un singur proiect pentru aceeaşi activitate.
11. Data publicării anunţului de intenţie : 24.04.2013
12. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare : 20.05.2013.
Publicat in Monitorul Oficial, Partea a VI-a, nr 98/22.05.2013

Comments are closed