Anunt concurs

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI
DIRECTIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
NR.9/4762/03.12.2014

ANUNŢ

Consiliul Local al Municipiului Petroşani – Direcţia de Asistenţă Socială Petroşani, scoate la concurs în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 698/2001, cu modificările şi completările ulterioare, un post de medic, specialitatea medicină generală, pentru cabinetul medical studenţesc al Universităţii din Petroşani.
La concurs se pot prezenta rezidenţi aflaţi în ultimul an de pregătire, specialişti sau primari, confirmaţi în specialitatea menţionată.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
– cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
– copie xerox de pe diploma de de medic şi de pe adeverinţa de confirmare în gradul profesional
– acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr.3 din ordinul menţionat;
– declaraţie scrisă din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu postul pe care doreşte să concureze;
– copie xerox de pe autorizaţia de liberă practică sau de pe certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România;
– dovezi că în ultimii 5 ani nu a fost sancţionat de unităţile în care a activat şi de Colegiul Medicilor din România
– certificat privind starea de sănătate
– chitanţă de plată a taxei de concurs
La depunerea dosarului, actele solicitate în copie xerox se vor prezenta şi în original.
Anunţul a fost publicat în ,,Viaţa medicală” în data de 21.11.2014, înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile de la apariţia acestui anunţ în publicaţia menţionată anterior, iar concursul se va organiza după 30 zile de la data publicării în ,,Viaţa medicală”.
Tematica de concurs este cea corespunzătoare pentru specialitatea menţionată în anunţul de concurs.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Compartimentul resurse umane, Juridic din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani, la nr. telefon 0254/542731.”

Director executiv
MRAZ CRISTINA

Comments are closed