Anunt concurs

A N U N Ţ

In conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul Public Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Petroşani, organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 4 funcţii contractuale, astfel:
 consilier gr.IA – 1 post în cadrul Compartimentului bazin de înot didactic şcolar;
 Administrator tr.I – 1 post în cadrul Compartimentului bazin de înot didactic şcolar;
 muncitor calificat tr.I (salvamar) – 1 post în cadrul Compartimentului bazin de înot didactic şcolar;
 muncitor calificat tr.I(îngrijitor clădiri) – 1 post în cadrul Compartimentului bazin de înot didactic şcolar;

Condiţii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii de participare la concurs:

 consilier gr.IA
– studii universitare tehnice absolvite cu diplomă de licenţa, respectiv studii superioare tehnice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de minimum 7 ani;

 Administrator tr.I
– studii medii
– vechime în muncă minimum 5 ani

 muncitor calificat tr.I (salvamar)
– atestat salvamar
– studii medii

 muncitor calificat tr.I (îngrijitor clădiri)
– studii medii

BIBLIOGRAFIE pentru postul de consilier IA:
1. Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduitã a personalului contractual din autoritãtile si insttutiile publice
2. Legea nr. 215 / 2001, a administratiei publice locale, republicata cu modificările şi completările ulterioare
3. LEGEA nr. 319 / 2006 a securitatii si sanatatii in munca
4. H.G. nr. 1.425 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006
5. Ordinul nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate privind mediul de viaţă al populaţiei Capitolul VI.
BIBLIOGRAFIE pentru postul de administrator tr.I:
1. Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduitã a personalului contractual din autoritãţile şi insttuţiile publice;
2. Legea nr. 319 / 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
3. H.G. nr. 1.425 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitaţii şi sănătăţii in muncă nr. 319 / 2006 , cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
5. H.C.M. nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;
6. Legea nr.307/2006 (*actualizata*) privind apararea impotriva incendiilor;
7. Ordinul nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.
BIBLIOGRAFIE pentru postul de muncitor calificat tr.I (salvamar):
1. Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduitã a personalului contractual din autoritãţile şi insttuţiile publice;
2. Legea nr. 319 / 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
3. H.G. nr. 1.425 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitaţii şi sănătăţii in muncă nr. 319 / 2006 , cu modificările şi completările ulterioare.
BIBLIOGRAFIE pentru postul de muncitor calificat tr.I (îngrijitor clădiri):
1. Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduitã a personalului contractual din autoritãţile şi insttuţiile publice;
2. Legea nr. 319 / 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
3. H.G. nr. 1.425 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitaţii şi sănătăţii in muncă nr. 319 / 2006 , cu modificările şi completările ulterioare;
4. Ordinul nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate privind mediul de viaţă al populaţiei Capitolul VI.

Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului trebuie sa conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere ( formular tip – cam. 27);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
g) curiculum vitae.
La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive:
– Selecţia dosarelor de înscriere
– Probă scrisă
– Interviu

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani în data de 26.01.2015, ora 1000 proba scrisă, iar interviul în data de 28.01.2015.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 29.12.2014 până în data de 14.01.2015, ora 1500 la Primăria Municipiului Petroşani (registratură), relaţii suplimentare pot fi obţinute la, camera 27, et. 2.

Director executiv,
Vişan Daniel-Adinel

Compartiment resurse umane, Popescu Iuliana

Comments are closed