Anunt

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:
Proiectul de hotărâre privind stabilirea valorilor de pornire a licitaţiilor pentru concesionarea şi închirierea terenurilor ce aparţin domeniului privat şi public al municipiului Petroşani.
Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Biroul Juridic, Legislaţie, Resurse Umane, cam. 29, la d-na jurist, Sorina Diaconu, până la data de 22.08.2013 sau pot fi trimise prin fax la numărul: 0254545903 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primăria.petroşani@upcmail.ro
Proiectul de hotărâre poate fi consultat la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani .

SECRETARUL MUNICIPIULUI PETROŞANI
ADRIAN NEGOE

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PETROŞANI
PRIMAR

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Valorile de pornire a licitaţiilor pentru concesionarea şi închirierea terenurilor ce aparţin domeniului privat şi public al municipiului Petroşani, au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Petroşani nr. 29 din 27 ianuarie 2011.
Când hotărârea nr. 29/2011 a fost supusă aprobării consiliului local s-a avut în vedere, în principal, transformarea valorilor de pornire a licitaţiilor pentru concesionarea şi închirierea terenurilor domeniului privat şi public din moneda euro în moneda natională.
S-a constatat că, pentru anumite destinaţii, valorile care rezultă din calculul redevenţei sau chiriei, sunt foarte mici, încât nu acoperă minimul de cheltuieli, motiv pentru care apreciem că se impun anumite modificări.
Temeiul legal al proiectului îl constituie prevederile art. 36, alin 2, lit.c şi alin. 5, lit. a şi b, art. 45, alin. 3 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Petroşani, 12.07.2013

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

AVIZAT
SECRETAR
ADRIAN NEGOE

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. /2013
Privind stabilirea valorilor de pornire a licitaţiilor pentru concesionarea şi închirierea terenurilor ce aparţin domeniului privat şi public al municipiului Petroşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmita de Primarul municipiului Petroşani, d-l Florin Tiberiu Iacob Ridzi, prin care se propune stabilirea valorilor de pornire a licitaţiilor pentru concesionarea, închirierea, negocierea directă al terenurilor ce aparţin domeniului privat şi public al municipiului Petroşani;
Văzând rapoartele Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Petroşani şi Biroului juridic, legislaţie, resurse umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Petroşani;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. C, alin. 5, lit. a şi b, art 45, alin.3 din Legea 215/2001 a adeministraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aprobă valorile de pornire a licitaţiilor pentru concesionarea, închirierea, negocierea directă, al terenurilor ce aparţin domeniului privat şi public al municipiului Petroşani, după cum urmează:
1.1. Pentru concesionare, valorile de pornire la licitaţie sau negociere directă sunt:

Zona Valoarea de pornire la licitaţie sau negociere directă (lei/mp/an)
Zona de agrement 7,15
Zona A centrală 7.03
Zona B intermediară 6,49
Zona C marginală 5,95
Zona D marginală 5,42

1.2. Pentru închirieri, valorile de pornire la licitaţie sau negociere directă sunt:

Zona Valoarea de pornire la licitaţie sau negociere directă (lei/mp/lună)
Zona de agrement 2
Zona A centrală 2
Zona B intermediară 1,5
Zona C marginală 1,4
Zona D marginală 1,3

Art. 2. Valorile de pornire la licitaţie sau negociere directă vor fi corectate cu coeficienţii, în funcţie de natura terenului şi destinaţia construcţiei, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din hotărâre.

Formula de calcul care se va aplica este:
R = C1 x Tc x C2 unde
C1 – este coeficient de corecţie funcţie de natura terenului de fundare
TC – reprezinta valoarea de pornire la licitaţie sau negociere prevăzută la art. 1
C2 – este coeficientul de corecţie privind funcţiunea construcţiei
Art. 3. Valorile din tabelul de la punctele 1.1 şi 1.2 se vor indexa, anual, cu rata inflaţiei.
Art. 4. La data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Petroşani cu nr. 29/2011.
Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului municipiului Petroşani, Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Serviciului Public Administrarea Domeniului Public şi Privat şi se va transmite Instituţiei Prefectului-judeţul Hunedoara.

Petroşani, 18 iulie 2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI ANEXA NR. 1 LA H.C.L. ___/2013

Valorile de pornire la licitaţie pentru concesionarea, închirierea, negocierea directă al terenurilor ce aparţin domeniului privat şi public al municipiului Petroşani se corectează cu următorii coeficienţi:

1. Funcţie de natura terenului de fundare, coeficient C1
Natura terenului Valoarea C1
Teren natural 1
Teren macroporic 0,8
Teren cu umpluturi 0,6
Teren accidentat 0,6

2. Funcţiunea construcţiei coeficient C2
Destinaţia construcţiei Valoarea C2
Locuinţe 0,5
Activităţi non profit 0,5
Activităţi medico – sanitare 1,5
Prestări servicii, birouri 1,5
Garaje 1,5
Producţie 1,5
Comerţ, construcţii provizorii(chioşcuri) 2
Alimentaţie publică 2
Case de vacanţă 2
Hoteluri 2

Petroşani, 18 iulie 2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed