Anunt concurs

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
NR. 9/1855/26.05.2014

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Direcţia de Asistenţă Socială Petroşani organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de:

– asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, normă întreagă, pe durată nedeterminată

Pentru a participa la concurs candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
– condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii, respectiv sa fie absolvent al studiilor de specialitate în
domeniul sanitar de nivel M, PL, SSD;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
– condiţii specifice:
a) diploma de absolvire a învăţământului de specialitate
b) certificat de membru OAMMR;
c) asigurarea de răspundere civilă profesională

Concursul constă în 3 etape succesive:
– selecţia dosarelor de înscriere;
– proba scrisă
– interviul.
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

Bibliografia pentru concurs:
– Ordin nr. 1338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară
– Ordonanţă de urgenţă Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
– Ordin nr. 5298/1668 din 7 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos
– Ordin nr. 653 din 25 septembrie 2001, privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor

Concursul se va organiza la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială, str. 1 Decembrie 1918, nr.90, în data de 09.07.2014, ora 9.00, iar interviul în data de 11.07.2014.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 27.05.2014 până în data de 10.06.2014, ora 16, la registratura Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani, cam.10 (după ce vor fi verificate la compartimentul de resurse umane, camera 3 ) .
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Compartimentul resurse umane, Juridic din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani, la nr. telefon 0254/542731.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele acte :
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor,
care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa trebuie să cuprindă în clar: numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
g) curriculum vitae
h) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau o recomandare de la ultimul loc de munca ;
i) copia certificatului de membru al OAMMR;
j) copia asigurării de răspundere civilă profesională

La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original.

DIRECTOR EXECUTIV
MRAZ CRISTINA

Comments are closed